කාන්තා රැස්වීම, නව දිල්ලිය — නිදහස් ආලය අඩවිය

මම නම් සේවා සපයන්නා සඳහා මිතුරන් නම්, මම උනන්දු ඉල්ලා අර්ධ-කාලීන මිතුරෙකු අමතන්න පසුව, දේ හෝ ආලය වෙබ් අඩවිය ඔබේ පැතිකඩ ඒකාබද්ධ ගාස්තු සඳහා වලංගු මාසය හා පාරිභෝගික කොමිසම — හුදෙක් ඇමතුමක් ගැනීමට හිරු. මම එසේ හුරුබුහුටි හා තරුණ, මම මහත් මුහුණ, අතිවිශිෂ්ට චරිතයක් හා පුදුම පෞරුෂයක්. මගේ හැසිරීම ඉතා මිත්රශීලී හා මම ඉතා ආදරණීය හා දිරි ගැන්වුණු