හේතුව කුමක් වුවත්, මිනිසා නොවේ ගැහැනු ළමයින් සමඟ ඔහු ආලය

ඔහු භාවිතා කිරීමට එළියට යනවා ඔහු හා සමාන මූලධර්මය

About